FOKUS I POLITIKEN 

 GÖR SKILLNAD 

SKOLAN

Vår vision är att skolorna i området blir det naturliga valet för barn och ungdomar i närregionen, baserat på deras pedagogik, individfokus, miljö och enastående resultat. Vi vill att våra skolor och förskolor blir de bästa i landet, på riktigt. För att uppnå detta kommer vi att fokusera på följande frågor:

 • ökad lärar- och vuxentäthet för att ge bättre förutsättningar för individanpassad undervisning och trygg skolmiljö 

 • höjd skolpeng för att ge skolorna ökade resurser med fokus på pedagogik och läromedel  

 • omfattande modernisering av skol- och förskolelokaler genom nybyggnation i Bjärehov- och Löddesnäsområdena 

 • skola och förskola ska bedrivas i permanenta lokaler; användandet av paviljonger ska begränsas

BJÄRRED FÖR ALLA ÅLDRAR

Vår vision är att framtidens Bjärred/Borgeby blir det naturliga valet för social samvaro, utomhusaktiviteter, natur och kultur för alla, såväl boende som besökare. För att uppnå detta kommer vi att fokusera på följande frågor: 

  

 • utveckla Bjärreds Centrum och Norra Västkustvägen till en modern och estetiskt tilltalande mötesplats och handelsstråk 

 • utveckla strandområdet till en plats för social samvaro; etablera restaurang, öka strand- och havstillgängligheten och öka belysningen 

 • utveckla och sammanlänka området mellan Bjärred och Borgeby genom att bygga nya hyresrätter, bostadsrätter och villor, samt boende anpassade till seniorer

 • etablera aktivitets-, mötes- och samvarolokaler för invånare och besökare i alla åldrar, såsom placering av nytt kommunalt badhus i Bjärred och nyetablering av medborgarhuset och biblioteket

KOMMUNIKATIONERNA

Vår vision är att framtidens Bjärred/Borgeby blir tillgängligt för såväl arbetspendlare som boende och besökande genom effektiva, miljösmarta och varierade kommunikationsmedel. Den lokala infrastrukturen ska upplevas som en trygg miljö för gående och cyklande samt leda motordriven trafik ut ur bebyggelsen på bästa möjliga sätt. För att uppnå detta kommer vi att fokusera på följande frågor:  

 • säkerställ en utfart från norra Bjärred mot E6

 • förbättra kommunikationen till Lund, Malmö och Löddeköpinge genom befintligt bussnät och säkerställ turtätheten också efter att Pågatågen börjat trafikera Lommabanan

 • skapa möjligheter till elbilpooler och elcykelpooler

 • förbind norra Bjärred med Kävlinge/Vikhög genom en cykelväg närmare åmynningen

BLI MEDLEM

Tror du på vad vi tror på? Vill du vara med och påverka? Vill du se en mer nyanserad fokus och debatt i kommunpolitiken. Välkommen!