MED FRAMTIDEN I FOKUS 

PARTIET

Fokus Bjärred är ett politiskt parti som strävar efter att utveckla Borgeby/Bjärred med omnejd för att göra vårt samhälle fortsatt attraktivt för alla som bor och verkar här, i alla åldrar. Vi menar att kommunen har som uppgift att skapa en balans mellan alla kommunens tätorter vad gäller invånarnas förutsättningar till sysselsättning, rekreation och utbildning. Kärnan i vår politik utgörs därför av en strävan till fördel för faktiska satsningar i Bjärred/Borgeby med omnejd.

Vi i Fokus Bjärred vill använda vår unika möjlighet att inte vara begränsade av traditionell blockpolitik, eftersom vi menar att en politisk linje som beslutats långt ifrån Lomma kommun har mycket liten relevans i den kommunala politiken. Fokus Bjärred kommer därför inte att vara bundna till endera sidan av de pre-definierade politiska lägren, utan alltid verka för vad som är bäst för Bjärred/Borgeby med omnejd. Vi kommer att driva vår egen politik och vi kommer att söka samarbete med det parti eller de partier vars förslag passar bäst med vårt grundläggande syfte: att skapa en kommun i balans.

 

Vår politik grundar sig i en övertygelse om individens vilja och kompetens att påverka sin egen livssituation, samt ett samhälle som säkerställer att alla invånares grundläggande behov tillgodoses, svagare grupper skyddas och att alla individer, oavsett ålder, kön eller etnicitet behandlas likvärdigt.

Fokus Bjärred vill ge alla invånare i Bjärred/Borgeby med omnejd en tydligare röst och en ny möjlighet att påverka politiken i Lomma kommun framöver.

LITE FAKTA

2%

AV KOMMUNENS INVESTERINGS- BUDGET LADES I BJÄRRED 2016

230/290

LOMMAS PLACERING VAD GÄLLER LÄRARTÄTHET I RIKET

1.3%

AV KOMMUNENS FINANSER GÅR TILL SKATTEUTJÄMNING

INITIATIVTAGARE

Vi är inga heltidspolitiker, vi är bekymrade Bjärredsbor, kommuninvånare, fastighetsägare och föräldrar som vill göra skillnad för vår framtid.

Kristina Thored, Staffan Åkerlind, Maria Anderson, Mikael Häggblad och Kristian Lindsjö