FÖR EN KOMMUN I BALANS

DITT PARTI I LOMMA KOMMUN
Kontakta OssBLI MEDLEM

FOKUSBJäRRED strävar efter en kommun i praktisk och ekonomisk balans där vi tar välunderbyggda beslut för framtiden, tydligt och transparent gentemot och tillsammans med våra invånare. Vi vill bidra till en effektiv demokrati och säkra en kontinuerlig dialogmellan invånare, tjänstemän och politiker. Vi ser framför oss en framtida kommun med tydlig styrning där underlag, upphandlingar och uppföljningar leder till såväl god ekonomi som effektivt och demokratiskt genomförande.

Lomma kommun ska nyttja våra gemensamma resurser på ett optimalt sätt. Den fantastiska miljö och goda ekonomiska möjligheter som vår kommun erbjuder måste förvaltas ansvarsfullt. Vi vill se och bidra till en kommun i balans som levererar kommunal service i toppklass till alla våra invånare.

Vår kommun består av två tätorter med tydligt skilda karaktärer, där vi vill bevaraBjärreds och Borgebys bykänsla. Vi är positiva till att försiktigt och med väl underbyggda planer utveckla den norra kommundelen, med låg bebyggelse och en bibehållen grön känsla och där expansionen sker i en takt så att infrastruktur och service följer med.

SERVICE I toppklass


Fokus Bjärred arbetar enträget för att Lomma kommun ska genomföra ett optimalt nyttjande av våra gemensamma resurser. Den fantastiska miljön och goda ekonomiska möjligheter som Lomma kommun erbjuder måste ansvarsfullt förvaltas. Vi vill se och bidra till en kommun i balans som levererar utmärkt kommunal service till alla våra invånare.

Förbättrad skolmiljö

Inom skola och förskola arbetar vi för psykiskt välmående och en sund arbetsmiljö för både elever och personal. Alla barn i Lomma kommun ska kunna nå sin fulla potential ien trygg och lärorik miljö.

Vi vill uppnå detta genom:
Ökad vuxennärvaro i skolan samt chefer och pedagoger med adekvat utbildning
Minskade barngrupper i förskola
Ökad tillgänglighet av kuratorer och skolpsykologer 

Förbättrad Äldreomsorg

Såväl äldreomsorgen som verksamheten för människor med funktionsnedsättning måste förbättras. Både människor med psykisk ohälsa och socialt utsatta barn och vuxna skall på ett professionellt och medmänskligt sätt få det stöd och den hjälp de behöver. Kommunen ska kännetecknas av ett respektfullt och omhuldande förhållningssätt till sin äldre befolkning.

Detta vill vi uppnå genom:
En budget anpassad för en verksamhet med kvalitet
Tillräcklig bemanning och personal med hög kompetens 
Etablera trygghetsboende 

Rikt kulturliv och aktiv fritid

Vi arbetar för ett rikt kulturliv och möjligheter till aktiv fritid för invånare i alla åldrar.Kommunens föreningsliv ska vara lättillgängligt, levande och varierat och möjligheter till spontanidrott ska vara goda.

Detta vill vi uppnå genom att verka för:
Tydligt och förutsägbart föreningsstöd
Ett nytt kulturhus med bibliotek och mötesplatser för alla åldrar, centralt placerat i Bjärred
Utveckla Borgeby IP till ett attraktivt sportcenter med lokaler, utrustning och ytor för olika idrottsutövare och motionärer

Attraktiv Offentlig miljö

Vi vill att kommunen ska erbjuda en attraktiv och inbjudande offentlig miljö som gör att såväl invånare som besökare vill vistas och umgås i vår vackra kommun. Att flerpersoner uppehåller sig dagtid i både Lomma och Bjärred gynnar det lokala näringslivet.

Detta vill vi uppnå genom att:
En proaktiv och långsiktig förvaltning av såväl fastigheter som omgivande miljöer
Underlätta etablering av arbetsplatser för det flexibla yrkeslivet
Etablera en filial till kommunhuset i norra kommundelen

Balanserade investeringar

Vi vill se en avsevärd ökning av omdömesgillt agerande och ekonomiskt ansvarstagande för kommunens resurser, både på kort och lång sikt. Vi behöver balanserade investeringar som utgår från invånarnas behov, med en välfungerande riskhantering och hög träffsäkerhet i måluppfyllnad. Vi verkar för en långsiktigt hanterbar låneskuld som inte hämmar framtida utveckling.

Detta vill vi uppnå bland annat genom att:

Säga nej till den föreslagna gymnasieskolan på kommunhustomten
Säga nej till rivningen av ett fungerande kommunhus
Verka för ett professionellt underhåll av kommunens fastighetsbestånd för att bibehålla värden och säkerställa välanpassade verksamhetslokaler

MEDVETEN UTBYGGNAD

Fokus Bjärred ståndpunkter

JA

till en kommun i balans. Service för alla i kommunen

till att underhålla byggnader och parker, inte låta förfallet fortsätta

till ett kulturhus i centrala Bjärred som är tillgängligt för alla, inte långt ute på en åker i utkanten av byn

till ordentliga förskolor, inte baracker.

till en öppnare dialog mellan politiken och invånare

NEJ

till Gymnasieskola. Den ekonomiska risken är för stor. Dörrar stängs potentiellt för våra ungdomar för att söka motsvarande utbildningar på annan ort.

till rivning av hela kommunhuset. Inte försvarbart ekonomiskt eller miljömässigt

till en kraftig exploatering som kallas Bjärreds Vångar – hellre än försiktig naturlig utbyggnad med lågbebyggelse och i mindre skala än de planer som finns idag.

till det förfall vi ser i t ex Löddesnäsområdet.

en kommun i balans?

Vad utgör en balandserad Investeringsbudget?

291

MSEK

Fokus Bjärred

Ersättningsförskola Trollet/Äpplegården
Kulturhus och Folkbibliotek i Bjärred
Idrottshall Allé/Piläng
Bjärredsstråket 2.0
Habo Kiteområde 2.0
Löddesnäsparken 2.0
Bjärreds havsband 2.0
Medborgarhus 2.0

532

MSEK

Alliansen
Gymnasieskola
Kommunhus

i sociala medier

följ vårt flöde